วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดำเนินการมาถึงปีที่ 4    ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) ผ่านกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาในฐานะผู้กำกับดูแลวารสาร ได้พยายามดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินวงรอบ พ.ศ.2563-2567 ที่กำลังมาถึง ในฉบับนี้มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งสิ้น 6 บทความ จำแนกตามประเภทบทความมีบทความวิจัย 4 บทความ และบทความวิชาการ 2 บทความ, จำแนกตามหน่วยงาน มีบทความจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 5 บทความ และ บทความจากหน่วยงานภายใน 1 บทความ ประกอบด้วย 1)บทความเรื่อง “ผู้หญิง การเมือง และประชาธิปไตยในกลอนลำของหมอลำราตรี ศรีวิไล” โดย อภิสิทธิ์ มีปัญญา 2)บทความเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย” โดย พระพูลาตี ขนฺติโก (คำวงสา) 3)บทความเรื่อง “ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าเพื่อการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา” โดย พระเดโชชัย มหาวีโร (กังวาลย์กูลการ) 4)บทความเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาการผลิตเตาหุงต้ม บ้านช่างหม้อ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” โดย อมลวรรณ์ จงจำ และรัตนะ ปัญญาภา 5) บทความเรื่อง “ต้นไม้ในมิติวัฒนธรรมอีสาน” โดย ชานนท์ ไชยทองดี และ 6) บทความเรื่อง “เพศภาวะและบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่ถูกกำหนดผ่านระบบของความดีในวรรณกรรมคำสอนอีสาน” โดย ศุภชัย ภักดี, จันจิรา เซี่ยงฉิน, สิริลักษณ์ บุ้งทอง และ นิตยา เรืองสุวรรณ  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารใบลานฉบับนี้จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่านที่ได้สละเวลาผลิตผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องทุกบทความ นับเป็นกำลังใจที่กองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

Published: 2019-05-21

บทความวิจัย

บทความวิชาการ