• วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Vol 4 No 1 (2019)

  วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดำเนินการมาถึงปีที่ 4    ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) ผ่านกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาในฐานะผู้กำกับดูแลวารสาร ได้พยายามดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินวงรอบ พ.ศ.2563-2567 ที่กำลังมาถึง ในฉบับนี้มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งสิ้น 6 บทความ จำแนกตามประเภทบทความมีบทความวิจัย 4 บทความ และบทความวิชาการ 2 บทความ, จำแนกตามหน่วยงาน มีบทความจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 5 บทความ และ บทความจากหน่วยงานภายใน 1 บทความ ประกอบด้วย 1)บทความเรื่อง “ผู้หญิง การเมือง และประชาธิปไตยในกลอนลำของหมอลำราตรี ศรีวิไล” โดย อภิสิทธิ์ มีปัญญา 2)บทความเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย” โดย พระพูลาตี ขนฺติโก (คำวงสา) 3)บทความเรื่อง “ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าเพื่อการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา” โดย พระเดโชชัย มหาวีโร (กังวาลย์กูลการ) 4)บทความเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาการผลิตเตาหุงต้ม บ้านช่างหม้อ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” โดย อมลวรรณ์ จงจำ และรัตนะ ปัญญาภา 5) บทความเรื่อง “ต้นไม้ในมิติวัฒนธรรมอีสาน” โดย ชานนท์ ไชยทองดี และ 6) บทความเรื่อง “เพศภาวะและบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่ถูกกำหนดผ่านระบบของความดีในวรรณกรรมคำสอนอีสาน” โดย ศุภชัย ภักดี, จันจิรา เซี่ยงฉิน, สิริลักษณ์ บุ้งทอง และ นิตยา เรืองสุวรรณ  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารใบลานฉบับนี้จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่านที่ได้สละเวลาผลิตผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องทุกบทความ นับเป็นกำลังใจที่กองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

 • วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Vol 3 No 2 (2018)

  วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เริ่มดำเนินการโดยสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ฉบับดังกล่าวนี้ (ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 เปิดรับบทความด้านด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นด้านปรัชญา ศาสนา ภาษา ภูมิปัญญา องค์ความรู้จากคัมภีร์โบราณ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฉบับนี้ได้รับความสนใจจากผู้นิพนธ์บทความทั้งภายในและภายนอกส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์จำนวน 6 บทความ ได้แก่ มุมมองการแก้ไขปัญหาผ่านการบูรณาการ 3 สาขาวิชา : กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย, ค่านิยมและความเชื่อในการรักษาโรคที่ปรากฏจากหนังสือบุดภาคใต้, วิเคราะห์บทบาทด้านการศึกษาของพระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ) ที่มีต่อคณะสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี, การศึกษาบทบาทของพระสิริพัฒนาภรณ์ (สมหมาย โชติปุญฺโ) ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนาสังคมตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดอุบลราชธานี, พุทธวิธีในการบริหารจัดการองค์การ, และภาพแทนพระโพธิสัตว์ในทศชาติคำฉันท์กับการประกอบสร้างความหมายทางสังคม  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ นับเป็นกำลังใจที่กองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้นไป

 • วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Vol 3 No 1 (2018)

  วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เริ่มดำเนินการโดยสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ฉบับดังกล่าวนี้ (ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 เปิดรับบทความด้านด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นด้านปรัชญา ศาสนา ภาษา ภูมิปัญญา องค์ความรู้จากคัมภีร์โบราณ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฉบับนี้ได้รับความสนใจจากผู้นิพนธ์บทความทั้งภายในและภายนอกส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์จำนวน 6 บทความ ได้แก่ ภาพแทนผู้หญิงล้านนาในวรรณกรรมเรื่องยโสธรานิพพาน, คำเรียกอาหารไทใหญ่ในมุมมองอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์, กระบวนการจัดการเรียนรู้คัมภีร์ใบลานเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกสารโบราณล้านนา วัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, การศึกษาหลักพุทธธรรมในวรรณกรรม สิริจันโทวาทยอดคำสอน, ภาวะผู้นำในพระพุทธศาสนาเพื่อดำรงสถานะความเป็นครู,  และวาทกรรมความพิการในภาพยนตร์เรื่อง Me Before you

            กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ นับเป็นกำลังใจที่กองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้นไป

 • วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Vol 2 No 2 (2017)

  การจัดท าวารสารใบลานของสาขาวิชาภาษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธ้นวาคม 2560 ฉบับนี้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างและอนุรักษ์ภูมิปัญญาต่อสังคม
  ฉบับนี้มีบทความจำนวน 6 เรื่อง ซึ่งหลากหลายด้วยสาระน่ารู้ในหลายรูปแบบ ทั้งเขียนคนเดียว และเขียนเป็นคณะ เนื้อหาต่างๆครอบคลุมในสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ทั้งในส่วนของบทความด้าน นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับกฎหมาย บทความว่าด้วยทิศทางในการพัฒนาชุมชนแนวใหม่ การศึกษา บทบาทขององค์การปกครองท้องถิ่นและความพึงพอใจต่อองค์การท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวข้อง กับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รูปแบบการประกอบสร้างและพลวัตประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากภายใน ส่วนบทความทางสายพุทธศาสนาเป็นการศึกษาในประเด็นรูปแบบการจัดงานงานศพที่เหมาะสมของชาว พุทธในชุมชนชนบทอีสาน
  ในนามคณะบรรณาธิการขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สนับสนุนในการ จัดทำขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรากฏชื่อในวารสารซึ่งท าหน้าที่พิชญพิจารณ์ท าให้วารสารฉบับนี้มีคุณค่า มากขึ้น
  หวังใจว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่กรณี

 • วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Vol 2 No 1 (2017)

  การจัดทำวารสารใบลานของศูนย์ศึกษาภาษาและวรรณกรรมใบลาน สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปฐมฤกษ์ฉบับนี้ มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างและอนุรักษ์ภูมิปัญญาต่อสังคม
  ฉบับนี้ขอเสนอบทความจ านวน 6 เรื่อง ซึ่งหลากหลายด้วยสาระน่ารู้ในหลายรูปแบบ ทั้งเขียน คนเดียวและเขียนเป็นคณะ เนื้อหาต่าง ๆ ครอบคลุมในสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มีการนำเสนอ ภูมิปัญญา วรรณกรรม งานวิจัย และใบลานที่เป็นหัวใจของวารสาร  
  ในนามคณะบรรณาธิการขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สนับสนุนในการ จัดท า ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรากฏชื่อในวารสารซึ่งท าหน้าที่พิชญพิจารณ์ท าให้วารสารฉบับนี้มีคุณค่า มากขึ้น หวังใจว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่กรณี

 • วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Vol 1 No 2 (2016)

  วารสารใบลานของศูนย์ศึกษาภาษาและวรรณกรรมใบลาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีฉบับนี้ เป็นการนำเสนอบทความวิจัยและบทความ วิชาการที่มีความหลากหลายในด้านเนื้อหาและวิธีวิทยาในการศึกษา โดยประกอบไปด้วยบทความจำนวน  8 เรื่อง ทั้งในส่วนของบทความด้านรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาวะความเป็นผู้นำชุมชน บทความ ที่วาด่วยทิศทางในการพัฒนาชุมชนในแนวใหม่ ตลอดจนการศึกษาบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในชุมชน ประเด็นต่อมาเป็นการศึกษาในแนวคติชนวิทยา (Folklore) ที่ว่า ด้วยภูมิปัญญาและความเชื่อที่ปรากฏในหนังสือบุดในบริบทของภาคใต้ รวมทั้งการขยายขอบข่ายการศึกษา ไปสู่วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บรูและอีสาน เพื่อเสนอให้เห็นถึงกระบวนการสื่อความหมายในมิติต่างๆ ตลอดจนการต่อสู้และต่อรองของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้มีตัวตนและพื้นที่ในทางสังคม ในนามคณะบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สนับสนุนในการ จัดทำขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรากฏชื่อในวารสารซึ่งทำหน้าที่พิชญพิจารณ์ทำให้วารสารฉบับนี้มีคุณค่า มากขึ้น หวังใจว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่กรณี

 • วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Vol 1 No 1 (2016)

  การจัดทำวารสารใบลานของศูนย์ศึกษาภาษาและวรรณกรรมใบลาน สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปฐมฤกษ์ฉบับนี้ มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างและอนุรักษ์ภูมิปัญญาต่อสังคม
  ฉบับนี้ขอเสนอบทความจ านวน 7 เรื่อง ซึ่งหลากหลายด้วยสาระน่ารู้ในหลายรูปแบบ ทั้งเขียน คนเดียวและเขียนเป็นคณะ เนื้อหาต่างๆครบคลุมในด้านอักษรทั้งในและต่างประเทศ มีการน าเสนอ ภูมิปัญญา วรรณกรรม งานวิจัย และใบลานที่เป็นหัวใจของวารสาร
  ในนามคณะบรรณาธิการขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สนับสนุนในการ จัดทำ ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรากฏชื่อในวารสารซึ่งท าหน้าที่พิชญพิจารณ์ท าให้วารสารฉบับนี้มีคุณค่า มากขึ้น
  หวังใจว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่กรณี