• วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2562)
  Vol 4 No 2 (2019)

  วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดำเนินการมาถึงปีที่ 4    ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาระผลการประเมินวารสารเพื่อรับรองมาตรฐานวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ตามเกณฑ์การประเมินวงรอบ พ.ศ.2563-2567 กองบรรณาธิการจึงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้เป็นไปตามมาตรฐานมากที่สุด

  ในฉบับนี้มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งสิ้น 9 บทความ จำแนกตามประเภทบทความมีบทความวิจัย 6 บทความ และบทความวิชาการ 3 บทความ, เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอกทั้งหมด ได้แก่ บทความเรื่อง 1) คำเรียกสีในภาษาเมี่ยน : กรณีศึกษาบ้านห้วยคอกหมู ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2)  ระบบเสียงภาษาไทยถิ่นเหนือ บ้านไม้ตะเคียน ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 3) ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่อง ปู่สอนหลาน 4) การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการรักษาศีลของชาวตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 5) การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 6) The Elements Modifying The Illocutionary Force of Act of Request In Thai and Vietnamese  7) A Study of Chinese Separable Words and the Common Errors Committed by Thai Students: A Case of the Word “Meet” in Chinese 8) แนวทางและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่อย่างมืออาชีพ   และ 9) ศิลปะแนวพุทธ : พัฒนาการที่ลงตัวสู่ความเป็นพุทธศิลป์ไทย

  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารใบลานฉบับนี้จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่านที่ได้สละเวลาผลิตผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องทุกบทความ นับเป็นกำลังใจที่กองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น


  Bailan Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University was operated until Vol.4 No.2 (July - December 2019), which is currently in the period of evaluation of the journal to certify the journal standards of the Thai Journal Citation Index Center (TCI) according to the evaluation criteria (2020-2024). The editorial team is working to the best of its ability to achieve the highest standards. In this issue, there are 9 articles published, classified by article type, there are 6 research articles and 3 academic articles, all articles from external organizations, including articles 1) Color words in Mien language: case studies of houses Huai Khok Mu, Na Prang Subdistrict, Pong District, Phayao Province 2) Northern Thai dialect sound system Takian wooden house Takian knot 3) Analytical study of the principles of Buddhism that appear in Isan literature on the grandfather Son Lan 4) Study of ways to promote the morality of the people of Samrong Subdistrict, Samrong District, Ubon Ratchathani Province 5) Community development according to the sufficiency economy philosophy of Sufficiency Economy Village, Model of Ban Nong E Trakan Phuet Phon District 6) The Elements Modifying The Illocutionary Force of Act of Request In Thai and Vietnamese 7) A Study of Chinese Separable Words and the Common Errors Committed by Thai Students: A Case of the Word "Meet" in Chinese 8) Guidelines and Techniques Writing research articles for professional publication, and 9) Buddhist art: the perfect development into Thai Buddhist art.

  The editorial team hopes that this journal will be useful to those who are interested. In this regard, We would like to thank all the paper authors for taking the time to produce the work published in the journal and thank all the experts for reviewing the quality and accuracy of every article. It encourages the editorial team to develop the journals to get more standard quality.

 • วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Vol 4 No 1 (2019)

  วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดำเนินการมาถึงปีที่ 4    ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) ผ่านกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาในฐานะผู้กำกับดูแลวารสาร ได้พยายามดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินวงรอบ พ.ศ.2563-2567 ที่กำลังมาถึง ในฉบับนี้มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งสิ้น 6 บทความ จำแนกตามประเภทบทความมีบทความวิจัย 4 บทความ และบทความวิชาการ 2 บทความ, จำแนกตามหน่วยงาน มีบทความจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 5 บทความ และ บทความจากหน่วยงานภายใน 1 บทความ ประกอบด้วย 1)บทความเรื่อง “ผู้หญิง การเมือง และประชาธิปไตยในกลอนลำของหมอลำราตรี ศรีวิไล” โดย อภิสิทธิ์ มีปัญญา 2)บทความเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย” โดย พระพูลาตี ขนฺติโก (คำวงสา) 3)บทความเรื่อง “ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าเพื่อการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา” โดย พระเดโชชัย มหาวีโร (กังวาลย์กูลการ) 4)บทความเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาการผลิตเตาหุงต้ม บ้านช่างหม้อ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” โดย อมลวรรณ์ จงจำ และรัตนะ ปัญญาภา 5) บทความเรื่อง “ต้นไม้ในมิติวัฒนธรรมอีสาน” โดย ชานนท์ ไชยทองดี และ 6) บทความเรื่อง “เพศภาวะและบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่ถูกกำหนดผ่านระบบของความดีในวรรณกรรมคำสอนอีสาน” โดย ศุภชัย ภักดี, จันจิรา เซี่ยงฉิน, สิริลักษณ์ บุ้งทอง และ นิตยา เรืองสุวรรณ  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารใบลานฉบับนี้จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่านที่ได้สละเวลาผลิตผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องทุกบทความ นับเป็นกำลังใจที่กองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

 • วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Vol 3 No 2 (2018)

  วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เริ่มดำเนินการโดยสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ฉบับดังกล่าวนี้ (ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 เปิดรับบทความด้านด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นด้านปรัชญา ศาสนา ภาษา ภูมิปัญญา องค์ความรู้จากคัมภีร์โบราณ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฉบับนี้ได้รับความสนใจจากผู้นิพนธ์บทความทั้งภายในและภายนอกส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์จำนวน 6 บทความ ได้แก่ มุมมองการแก้ไขปัญหาผ่านการบูรณาการ 3 สาขาวิชา : กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย, ค่านิยมและความเชื่อในการรักษาโรคที่ปรากฏจากหนังสือบุดภาคใต้, วิเคราะห์บทบาทด้านการศึกษาของพระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ) ที่มีต่อคณะสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี, การศึกษาบทบาทของพระสิริพัฒนาภรณ์ (สมหมาย โชติปุญฺโ) ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนาสังคมตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดอุบลราชธานี, พุทธวิธีในการบริหารจัดการองค์การ, และภาพแทนพระโพธิสัตว์ในทศชาติคำฉันท์กับการประกอบสร้างความหมายทางสังคม  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ นับเป็นกำลังใจที่กองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้นไป

 • วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Vol 3 No 1 (2018)

  วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เริ่มดำเนินการโดยสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ฉบับดังกล่าวนี้ (ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 เปิดรับบทความด้านด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นด้านปรัชญา ศาสนา ภาษา ภูมิปัญญา องค์ความรู้จากคัมภีร์โบราณ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฉบับนี้ได้รับความสนใจจากผู้นิพนธ์บทความทั้งภายในและภายนอกส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์จำนวน 6 บทความ ได้แก่ ภาพแทนผู้หญิงล้านนาในวรรณกรรมเรื่องยโสธรานิพพาน, คำเรียกอาหารไทใหญ่ในมุมมองอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์, กระบวนการจัดการเรียนรู้คัมภีร์ใบลานเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกสารโบราณล้านนา วัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, การศึกษาหลักพุทธธรรมในวรรณกรรม สิริจันโทวาทยอดคำสอน, ภาวะผู้นำในพระพุทธศาสนาเพื่อดำรงสถานะความเป็นครู,  และวาทกรรมความพิการในภาพยนตร์เรื่อง Me Before you

            กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ นับเป็นกำลังใจที่กองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้นไป

 • วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Vol 2 No 2 (2017)

  การจัดท าวารสารใบลานของสาขาวิชาภาษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธ้นวาคม 2560 ฉบับนี้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างและอนุรักษ์ภูมิปัญญาต่อสังคม
  ฉบับนี้มีบทความจำนวน 6 เรื่อง ซึ่งหลากหลายด้วยสาระน่ารู้ในหลายรูปแบบ ทั้งเขียนคนเดียว และเขียนเป็นคณะ เนื้อหาต่างๆครอบคลุมในสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ทั้งในส่วนของบทความด้าน นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับกฎหมาย บทความว่าด้วยทิศทางในการพัฒนาชุมชนแนวใหม่ การศึกษา บทบาทขององค์การปกครองท้องถิ่นและความพึงพอใจต่อองค์การท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวข้อง กับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รูปแบบการประกอบสร้างและพลวัตประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากภายใน ส่วนบทความทางสายพุทธศาสนาเป็นการศึกษาในประเด็นรูปแบบการจัดงานงานศพที่เหมาะสมของชาว พุทธในชุมชนชนบทอีสาน
  ในนามคณะบรรณาธิการขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สนับสนุนในการ จัดทำขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรากฏชื่อในวารสารซึ่งท าหน้าที่พิชญพิจารณ์ท าให้วารสารฉบับนี้มีคุณค่า มากขึ้น
  หวังใจว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่กรณี

 • วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Vol 2 No 1 (2017)

  การจัดทำวารสารใบลานของศูนย์ศึกษาภาษาและวรรณกรรมใบลาน สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปฐมฤกษ์ฉบับนี้ มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างและอนุรักษ์ภูมิปัญญาต่อสังคม
  ฉบับนี้ขอเสนอบทความจ านวน 6 เรื่อง ซึ่งหลากหลายด้วยสาระน่ารู้ในหลายรูปแบบ ทั้งเขียน คนเดียวและเขียนเป็นคณะ เนื้อหาต่าง ๆ ครอบคลุมในสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มีการนำเสนอ ภูมิปัญญา วรรณกรรม งานวิจัย และใบลานที่เป็นหัวใจของวารสาร  
  ในนามคณะบรรณาธิการขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สนับสนุนในการ จัดท า ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรากฏชื่อในวารสารซึ่งท าหน้าที่พิชญพิจารณ์ท าให้วารสารฉบับนี้มีคุณค่า มากขึ้น หวังใจว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่กรณี

 • วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Vol 1 No 2 (2016)

  วารสารใบลานของศูนย์ศึกษาภาษาและวรรณกรรมใบลาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีฉบับนี้ เป็นการนำเสนอบทความวิจัยและบทความ วิชาการที่มีความหลากหลายในด้านเนื้อหาและวิธีวิทยาในการศึกษา โดยประกอบไปด้วยบทความจำนวน  8 เรื่อง ทั้งในส่วนของบทความด้านรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาวะความเป็นผู้นำชุมชน บทความ ที่วาด่วยทิศทางในการพัฒนาชุมชนในแนวใหม่ ตลอดจนการศึกษาบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในชุมชน ประเด็นต่อมาเป็นการศึกษาในแนวคติชนวิทยา (Folklore) ที่ว่า ด้วยภูมิปัญญาและความเชื่อที่ปรากฏในหนังสือบุดในบริบทของภาคใต้ รวมทั้งการขยายขอบข่ายการศึกษา ไปสู่วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บรูและอีสาน เพื่อเสนอให้เห็นถึงกระบวนการสื่อความหมายในมิติต่างๆ ตลอดจนการต่อสู้และต่อรองของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้มีตัวตนและพื้นที่ในทางสังคม ในนามคณะบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สนับสนุนในการ จัดทำขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรากฏชื่อในวารสารซึ่งทำหน้าที่พิชญพิจารณ์ทำให้วารสารฉบับนี้มีคุณค่า มากขึ้น หวังใจว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่กรณี

 • วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Vol 1 No 1 (2016)

  การจัดทำวารสารใบลานของศูนย์ศึกษาภาษาและวรรณกรรมใบลาน สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปฐมฤกษ์ฉบับนี้ มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างและอนุรักษ์ภูมิปัญญาต่อสังคม
  ฉบับนี้ขอเสนอบทความจ านวน 7 เรื่อง ซึ่งหลากหลายด้วยสาระน่ารู้ในหลายรูปแบบ ทั้งเขียน คนเดียวและเขียนเป็นคณะ เนื้อหาต่างๆครบคลุมในด้านอักษรทั้งในและต่างประเทศ มีการน าเสนอ ภูมิปัญญา วรรณกรรม งานวิจัย และใบลานที่เป็นหัวใจของวารสาร
  ในนามคณะบรรณาธิการขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สนับสนุนในการ จัดทำ ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรากฏชื่อในวารสารซึ่งท าหน้าที่พิชญพิจารณ์ท าให้วารสารฉบับนี้มีคุณค่า มากขึ้น
  หวังใจว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่กรณี