วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เดิมทีดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาภาษาและวรรณกรรมใบลาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ฉบับแรก พ.ศ.2559 โดยมีรองศาสตราจารย์นพดล จันทร์เพ็ญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติราช พงษ์เฉลียว เป็นบรรณาธิการมาตามลำดับ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างและอนุรักษ์ภูมิปัญญาต่อสังคม กระทั่งในปี 2561 สาขาวิชาภาษาไทย ได้มอบโอนหน้าที่รับผิดชอบให้สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการตั้งแต่ฉบับแรกของปี 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา เป็นบรรณาธิการ จนถึงปัจจุบัน แต่ยังเน้นหลักการเดิม คือ รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ด้านภาษา ศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหลัก และดำเนินการตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)