แนวทางและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่อย่างมืออาชีพ

  • สัญญา เคณาภูมิ
Keywords: บทความวิจัย, รายงานการวิจัย Research Article, Research Report

Abstract

บทความวิจัยเป็นผลงานวิจัยที่ถูกเรียบเรียงให้กระชับลดรูปลงมาจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์มีความยาวประมาณ 8 ถึง 15 หน้ากระดาษ A4 หรือ เป็นรายงานการวิจัยฉบับย่อนั่นเองทั้งนี้การถอดผลงานวิจัยออกมาเป็นบทความวิจัยก็เพื่อให้มีความกระชับเฉพาะเนื้อๆเน้นสะดวกต่อการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำเสนอในเวทีการประชุมทางวิชาการ สำหรับองค์ประกอบโดยทั่วไปของบทความวิจัย ได้แก่ (1) ชื่อเรื่อง (2) ข้อมูลผู้ประพันธ์ (3) บทคัดย่อ [ภาษาไทย] (4) คำสำคัญ (5) Abstract (6) Keyword (7) บทนำ (8) คำถามการวิจัย (9) วัตถุประสงค์การวิจัย (10) ขอบเขตการวิจัย (11) การทบทวนวรรณกรรม (12) ระเบียบวิธีการวิจัย (13) ผลการวิจัย (14) อภิปรายผลการวิจัย (15) ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (16) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป (17) กิตติกรรมประกาศ [ถ้ามี] และ (18) เอกสารอ้างอิง

The research article is a research paper that has been compiled and compacted to be reduced from the complete research report, approximately 8 to 15 pages in A4 size or it is a short research report. The removal of the research result into a research article is to be concise, specific, and easy to be published or presented in an academic forum or conference. The general components of the research article are (1) Title (2) Author information (3) Abstract [Thai] (4) Keyword [Thai] (5) Abstract [English] (6) Keyword [English] (7) Introduction (8) Research questions (9) Research objectives (10) Research scope (11) Literature review (12) Research methodology (13) Research findings (14) Discussion (15) Suggestions for utilizing research findings (16) further research suggestions (17) Acknowledgments [if any] and (18) References.

References

คณะทำงานยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2540).รายงานการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัย.กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
จิราภา วิทยาภิรักษ์. (2559). “บทความปริทัศน์เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษอย่างไรถูกวิธี” วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 15 (2) : พฤษภาคม-สิงหาคม 2559.
ราชกิจจานุเบกษา . (2560). เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560. เล่ม 134 ตอนพิเศษ 256 ง ราชกิจจานุเบกษา 31 ตุลาคม 2560
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2547). “การอภิปรายผลการวิจัย : หัวใจของการวิจัย” วารสารวิทยาบริการ, 15 (2-3) พฤษภาคม-ธันวาคม 2547
สัญญา เคณาภูมิ. (2559). อิทธิพลของอรรถประโยชน์ทางการเมืองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองและแนวทางการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของประชาชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์. รายงานการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2559
สัญญา เคณาภูมิ. (2562). “การออกแบบการวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเบื้องต้น (Research Design for Creating the Quality Academic Work)”, วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6 (2) : กรกฎาคม-ธันวาคม 2562.
สุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย. (2550).แนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาทิวรรณ โชติพฤกษ์. (2553). ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Best, John W. (1977). Research in Education. 3rd ed. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, Inc.
Kerlinger, F.N. (1986). Foundation of Behavioral Research. United States of America : Hort, Rinehart and Winson,Inc.
Published
2019-12-28