การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการรักษาศีลของชาวตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

The Study of Guidelines of precept Practice Promotion of People in Samrong Sub–District Samrong District Ubon Ratchathani Province

  • พระวงศ์นิวัตร รกฺขิตวํโส ยานศิริ
Keywords: การศึกษาแนวทางการส่งเสริม, ชาวตำบลสำโรง.

Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ คือ ๑)  เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องศีลตามหลักพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาความเข้าใจเรื่องศีลของชาวตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี และ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการรักษาศีลของชาวตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและลงภาคสนามเก็บข้อมูลสามารถสรุปผลการศึกษาตามลำดับดังนี้

 จากการศึกษาพบว่า ศีลตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมการกระทำทางกายและทางวาจาของให้มนุษย์มีความสุจริตทางกาย วาจาและอาชีพ โดยการรักษาศีลมี ๓ วิธี คือ ๑) สมาทานวิรัติ ๒) สัมปัตตวิรัติ และ ๓) สมุจเฉทวิรัติ ศีลมี ๓ ระดับ คือ ๑) จูฬศีล ๒) มัชฌิมศีล และ ๓) มหาศีล การรักษาศีลมีอานิสงส์ ๕ อย่างคือ ๑) ได้โภคทรัพย์ ๒) มีกิตติศัพท์ดีงามในทุกสารทิศ ๓) มีความอาจหาญในสังคม ๔) ไม่ตายอย่างไร้สติ ๕) เกิดในสุคติภูมิ ส่วนการไม่รักษาศีลมีโทษ ๕ อย่าง คือ สูญเสียโภคทรัพย์ ๒) มีกิตติศัพท์ที่ไม่ดีในทุกสารทิศ ๓) ไม่มีความอาจหาญในสังคม ๔) ตายอย่างไร้สติ ๕) เกิดในอบายภูมิ  ส่วนคติความเชื่อจากการรักษาศีลมี ๓ อย่างคือ ๑) การเกิดบนสวรรค์ ๒) การได้โภคทรัพย์สมบัติ และ ๓) การเข้าสู่พระนิพพาน ส่วนองค์ประกอบที่ส่งเสริมการรักษาศีลมี ๔ อย่างคือ ๑) การให้ทาน ๒) การศึกษาธรรม ๓) การฟังธรรม และ ๔) การปฏิบัติธรรม

           ส่วนความเข้าใจเรื่องศีลของชาวตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานีพบว่า ชาวตำบลสำโรงมีความเข้าใจเรื่องศีลดังนี้ ๑) ความเข้าใจด้านการดำรงชีวิตตามหลักของศีล ๒) ความเข้าใจขั้นตอนข้อปฏิบัติในการรักษาศีล ๓) ความเข้าใจด้านเจตนารมณ์ของศีลในการรักษาศีล                 ๔) ความเข้าใจด้านหลักพุทธธรรมในการรักษาศีล ๕) ความเข้าใจธรรมเนียมข้อปฏิบัติที่ควรปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ และ ๖) ความเข้าใจด้านปัญหาสังคมจากการไม่รักษาศีลของชาวตำบลสำโรง   

          สำหรับแนวทางการส่งเสริมการรักษาศีลของชาวตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานีพบว่ามีแนวทางการที่ส่งเสริมการรักษาศีล ๓ ระดับคือ ๑) แนวทางการส่งเสริมการรักษาศีลในระดับครอบครัว ๒) แนวทางการส่งเสริมการรักษาศีลในระดับชุมชน และ ๓) แนวทางการส่งเสริมการรักษาศีลในระดับสังคม

References

กรมการศาสนา.คู่มือการศึกษานักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี.พิมพ์ครั้งที่ .กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์การศาสนากรมการศาสนา, ๒๕๓๘.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) .พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ.พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๑.
__________ . นรก – สวรรค์ในพระไตรปิฎก . กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๘.
วศิน อินทสระ. พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๙.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.เบญจศีล เบญจธรรม เล่ม ๑.พิมพ์ครั้งที่ ๒๙.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) . ความจริงที่ต้องเข้าใจ . กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
__________ . วิธีสร้างบุญบารมี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์นพรัตน์, ๒๕๔๘.
สุชีพ ปุญญาภาพ.พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,
๒๕๓๕
สาลี รักสุทธี.ศีลสุดยอดวินัยของพุทธศาสนา.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธนธัชการพิมพ์จำกัด,๒๕๔๓.

การสัมภาษณ์
สัมภาษณ์พระครูปภาตจันทคุณ ,เจ้าคณะอำเภอสำโรง . สัมภาษณ์ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑.
สัมภาษณ์พระมหาธรรมชาติ วิสุทฺธสทฺโธ . รองเจ้าคณะอำเภอสำโรง . สัมภาษณ์ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.
สัมภาษณ์พระมหาสุรสิตร์ ธีรปญฺโญ , เจ้าอาวาสวัดหนองเทา . เจ้าคณะตำบลสำโรง. สัมภาษณ์ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.
สัมภาษณ์พระอธิการสวน อานนฺโท, จร.โนนยาง,สัมภาษณ์วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.
สัมภาษณ์นายประสาน ดวงมนตรี, ผู้ที่เข้าวัดเป็นประจำ.สัมภาษณ์วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑.
สัมภาษณ์นายอาทร หวังชื่น,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา.สัมภาษณ์วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑.
Published
2019-12-28