The ELEMENTS MODIFYING THE ILLOCUTIONARY FORCE OF ACT OF REQUEST IN THAI AND VIETNAMESE

  • Thanomphan Triwanitchakorn
Keywords: modifying, requests, Thai, Vietnamese

Abstract

This study aims at study the modifying the illocutionary force of act requests in Thai and Vietnamese. The data were collected form Discourse Completion Test (DCT), to 100 Thai and 100 Vietnamese. All of them have 15 situations. Based on the questionnaires collected in Thai & Vietnamese language, the structure was divided from 3,000. The strategy of request in Thai and Vietnamese: It is possible to divide the strategy of request into two forms: (1) Internal modification is grammatical elements including grammatical words, phrases or structures. (2) External modification is the words in the context associated with the act of request to increase or decrease the illocutionary force.

References

นววรรณ พันธุเมธา. (2551). ไวยากรณ์ไทย. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะวัลย์ วิรุฬหชัยพงษ์. (2543). โครงสร้างและกลวิธีการขอร้องในภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน : การศึกษาวัจนปฏิบัติศาสตร์เปรียบต่าง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิพร นาคตระกูล. (2555). กลวิธีการขอร้องในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาภาภรณ์ เดชวิจารณ์กิจ. (2547). การศึกษาเปรียบต่างกลวิธีการขอร้องในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Brown, Penelope and Levinson, Stephen. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge : Cambridge University Press,
Đào Thanh Lan. (2005) Vai trò của hai động từ mong, muốn trong việc biểu thị ý nghĩa cầu khiến ở tiếng Việt. Ngôn ngữ. (7), p.12-17.
Đào Thành Lan. (2010). Ngữ pháp ngữ nghĩa của lời cầu khiến. NXB: Khoa học Xã hội, Hà Nội.
Hữu Đạt. (2009). Đặc trưng ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp tiếng Việt. NXB Giáo dục Việt Nam.
Nguyễn Văn Độ. (2004) “Hành động thỉnh cầu trong tiếng Anh và tiếng Việt (dưới ánh sáng đối liên văn hóa). Ngôn ngữ. (2), p.30-40.
Tạ Thị Thanh Tâm. (2009). Lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt, NXB tổng hợp TP. HCM.
Tôn Nữ Mỹ Nhật. (2001). Những đặc trưng văn hóa-ngôn ngữ của đoạn thoại yêu cầu trong tiếng Anh và tiếng Việt. Ngôn ngữ. (13), p.46-59.
Published
2019-12-28