ระบบเสียงภาษาไทยถิ่นเหนือ บ้านไม้ตะเคียน ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

The Phonology of Northern Thai Dialect in Ban Maitakean Dialect, Tambon Takeanpom, Amphoe Thung Hua Chang, Lamphun Province

  • มัลลิกา อินทรบุตร
  • ธนพล วาโยธาตุ
Keywords: ระบบเสียง , ภาษาไทยถิ่นเหนือ Phonology , Northern Thai Dialect

Abstract

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาระบบเสียงภาษาไทยถิ่นเหนือ บ้านไม้ตะเคียน ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาระบบเสียงภาษาไทยถิ่นนี้ ด้านหน่วยเสียงสำคัญในภาษา ได้แก่ หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ คำศัพท์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำคำศัพท์ของวิไลศักดิ์ กิ่งคำ (2556) มาใช้เป็นหลัก และเพิ่มคำศัพท์ของกรรณิการ์ วิมลเกษม (2549) รวมทั้งสิ้น 1,250 คำ ผู้วิจัยบันทึกเสียงคำศัพท์และมีวิธีการถ่ายถอดเสียงโดยใช้สัทอักษรสากล (I.P.A.) จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาหน่วยเสียงพยัญชนะ และหน่วยเสียงสระ ด้วยวิธีการหาคู่เทียบเสียง (minimal pair) สำหรับการวิเคราะห์หน่วยเสียงวรรณยุกต์ ผู้วิจัยนำแบบทดสอบหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของ Kanita Chaimano (2009) มาประยุกต์เพื่อหาหน่วยเสียงวรรณยุกต์ว่ามีจำนวนกี่หน่วยเสียง มีการแตกตัวและการรวมตัวของหน่วยเสียงวรรณยุกต์แบบใดบ้าง ตลอดจนหาลักษณะทางสัทศาสตร์ของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ ผลการศึกษาพบว่า ภาษาไทยถิ่นเหนือ บ้านไม้ตะเคียน ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน มีหน่วยเสียงพยัญชนะ ประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว 21 หน่วยเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย 9 หน่วยเสียง และหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบ 5 หน่วยเสียง ในขณะที่หน่วยเสียงสระของภาษาไทยถิ่นนี้มีเพียงหน่วยเสียงสระเสียงเดี่ยว จำนวน 18 หน่วยเสียง และมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 6 หน่วยเสียง

This aim of this research is to study  the phonology of northern thai dialect spoken in Banmaitakean, Tombon Takeanpom, Amphoe Thung Hua Chang, Lamphun Province.The informants wer collected from elders aged 50 years old and above using the vocabulary of Wilaisak Khingkam (2556) to collect data primarily and using the vocabulary Kannikar Wimolakasem (2549) to collect data partly. After collecting the data, the researcher analyzed the phonological of Northern Thai clialect at Maitakean by using minimal pairs to find the consonants and vowels. In the analysis of tonal units of Maitakean’dialect using the tonal unit test of Kanita Chaimano (2009) for searching Phonetic characteristics of the tonal sounds. The study indicated that the phonology System of Northem Thai Dialect in Maitakean’dialect Tombon Takeanpom, Amphoe Thung Hua Chang, Lamphun Province , has 20 single initial consonant units 9 final consonant units 5 diphthong - consonant units 18 single vowel units and there is 6 tone units

References

กรรณิการ์ วิมลเกษม. (2549). ภาษาไทยถิ่นเหนือ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมสาร จำกัด.
ปิยะวัติ วังซ้าย. (2550). เปรียบเทียบระบบเสียงภาษายองกับระบบเสียงภาษาไทยเหนือ (กำเมือง). ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประไพพรรณ กิ้วเกษม. (2554). ระบบเสียงภาษาไทยถิ่นเหนือ ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ แม่โจ้–แพร่ วิจัย ครั้งที่ 2, 1-2 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่. หน้า 556–566.
มยุรี พูนผลวัฒนาภรณ์. (2553). ระบบเสียงภาษาถิ่นเหนือ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิไลศักดิ์ กิ่งคำ. (2556). ภาษาไทยถิ่น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วิสุทธิระ เนียมนาค. (2528). ระบบเสียงภาษายองซึ่งพูดในจังหวัดลำพูน : การศึกษาเปรียบเทียบแบบร่วมสมัย. วิทยานิพนธ์ภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Anirut Tunlaput. (1988). Tonel Variation of Lampang Kham Muang . Master of Arth, Thesis. Mahidol University.
Kanita Chaimano. (2009). Tone Variation of Tai Lue Spoken in Thailand. Master of doctor Thesis Mahidol University.
Published
2019-12-28