บทบาทของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

The Role of Sangha for Buddhist Propagation in Pakse District, Champasak Province, Lao People’s Democratic Republic

  • พระพูลาตี ขนฺติโก
Keywords: บทบาทพระสงฆ์, การเผยแผ่, เมืองปากเซ

Abstract

การศึกษาวิจัย เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวในปัจจุบัน” โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อเพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ประเทศลาว 3) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ประเทศลาว วิทยานิพนธ์นี้ ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มเป้าหมาย แล้วนำมาวิเคราะห์และสรุปผลของการวิจัย, ผลของการวิจัย พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองปากเซ ของคณะสงฆ์ นั้นมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง แต่การเผยแผ่นั้นอาจยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและกลุ่มเยาวชน ด้วยเหตุหลายปัจจัย เป็นต้นว่ายังขาดบุคคลากรในการทำหน้าที่เผยแผ่, วิธีการเผยแผ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตเทศบาลเมืองปากเซ ได้เผยแผ่โดยใช้วิธีเผยแผ่แบบดั้งเดิม และวิธีการประยุกต์ เพื่อความเหมาะสมกับโอกาส สถานที่ บุคคล และสภาพแวดล้อม พระสงฆ์ในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก มีบทบาทเป็นผู้สอน ผู้เผยแผ่ เพื่อประโยชน์สุขของชาวเมืองปากเซและเขตพื้นที่อื่นด้วย สร้างความพัฒนาสถาพรของพระพุทธศาสนาและความเจริญมั่นคงของชาติ และยังทำบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคม การสังคมสงเคราะห์ และการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม

References

ทันดร ธนะกูลบริภัณฑ์. (2556). การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ทินพันธ์ นาคะตะ. (2529). พุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา.

บุญมี แท่นแก้ว. (2546). ประวัติศาสนาต่าง ๆ และปรัชญาธรรม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์,

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2540.) พระพุทธศาสนาในอาเซีย. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ. (2555). พระพุทธศาสนาในลาว. เชียงใหม่: บรรณกรการพิมพ์.

พระมหานนทนัน อคฺควณฺโณ (2560. พระพุทธศาสนาในจำปาสัก (สัมภาษณ์). หัวหน้ากรรมาธิการเผยแผ่ประจำแขวงจำปาสัก, เจ้าอาวาส วัดหายโศก, 29 มกราคม 2560.

พระอาจารย์บุณจันทร์ หย้อจินยะวง. (2560). พระพุทธศาสนาในจำปาสัก (สัมภาษณ์). หัวหน้าห้องการ องค์การพุทธศาสนาสัมพัน แขวงจำปาสัก, 28 มกราคม 2560.

พระอาจารย์บุณปอน ศีริปุญโญ. (2560). พระพุทธศาสนาในจำปาสัก (สัมภาษณ์). กรรมการศูนย์กลางองค์การพระพุทธศาสนาสัมพัทธ์ลาว, พระนักเผยแผ่ประจำเมืองปากเซ และทั่วแขวงจำปาสัก, 29 มกราคม 2560.

พระอาจารย์สุวรรณ จันทราช (2560). พระพุทธศาสนาในจำปาสัก (สัมภาษณ์). ประธานองค์การพระพุทธศาสนาสัมพัทธ์ลาว แขวงจำปาศักดิ์, ผู้ทำหน้าที่ดูแลงานเกี่ยวพุทธศาสนาทุกด้านในเมืองปากเซ และทั่วแขวงจำปาสัก, 29 มกราคม 2560.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง. (2550). พระพุทธศาสนาในประเทศลาว. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.

รัตนะ ปัญญาภา. (2560). พระพุทธศาสนาในจำปาสัก (สัมภาษณ์). คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 29 มกราคม 2560.

สมชาย ไตยราช. (2560). พระพุทธศาสนาในจำปาสัก (สัมภาษณ์). รองประธานแนวลาวสร้างชาติ ประจำเมืองปากเซ, แขวงจำปาสัก, 28 มกราคม 2560.

Published
2019-05-21