ผู้หญิง การเมือง และประชาธิปไตยในกลอนลำของหมอลำราตรี ศรีวิไล

Woman, Politics, and Democracy in Mohlam Local Song’s Lyrics of Ratree Sriwilai

  • อภิสิทธิ์ มีปัญญา
Keywords: ผู้หญิง, เพศวิถี, การเมือง, กลอนลำ, หมอลำราตรี ศรีวิไล

Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพศวิถี แนวคิดทางการเมืองและประชาธิปไตยของผู้หญิงจากเนื้อร้องกลอนลำของ หมอลำ ราตรี ศรีวิไล โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ. เก็บข้อมูลจากเอกสารและวิเคราะห์ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า เพศวิถีของผู้หญิงและแนวคิดทางการเมือง-ประชาธิปไตยจากเนื้อร้องกลอนลำประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 1) ด้านเพศวิถีของผู้หญิงกับการเมืองและประชาธิปไตย ความเสมอภาคทางเพศ 5 ประกอบด้วย ความเสมอภาคด้านปัญญา ศักดิ์ศรี บทบาทการงาน บทบาททางการเมือง และการศึกษาของหญิงและชายเท่ากัน และ 2) ด้านของผู้หญิงกับการเมืองและประชาธิปไตย แนวคิดทางการเมืองเพื่อสนับสนุนเพศหญิงในบทบาทด้านประชาธิปไตย 3 ประการ ได้แก่ การพัฒนาประชาธิปไตย การสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทน และการเข้าถึงประชาธิปไตย กลอนลำสื่อสนับสนุนให้ผู้หญิงกล้าแสดงบทบาททางการเมืองและมีส่วนร่วมพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ด้วยความเชื่อที่ว่า เพศหญิงสามารถทำงานได้อย่างเท่าเทียมกับเพศชายไม่ว่าจะเป็นบทบาททางการเมืองท้องถิ่นและชาติ แนวคิดนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน เพราะเพศหญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ช่องว่างของความเสมอภาคทางเพศลดลง และจะทำให้บรรยากาศทางการเมืองสมดุลมากขึ้น

References

กนกพร แก้วพริ้ง และคณะ. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์รัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

กรวิภา บุญซื่อ. (2538). แนวคิดการพัฒนาสตรี : มุมมองการวิเคราะห์เชิงหญิงชาย (Women’s Development Models and Gender Analysis : A Review). แปลโดย มารยาท อินทรทัศน์. กรุงเทพฯ: โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

กฤตยา อาชวนิจกุล. (2551). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง. ใน สตรีกับการเมือง : ความเป็นจริง พื้นที่ทางการเมืองและการขับเคลื่อน. (น. 27-30). กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

กลอนลำประชาธิปไตย. (2561). เอกสารอัดสำเนา.

กลอนลำผู้หญิงกับประชาธิปไตย. (2561). เอกสารอัดสำเนา.

กลอนลำสตรีกับการพัฒนาประชาธิปไตย. (2561). เอกสารอัดสำเนา.

การุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน. (2561). ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพทางเพศกับการเมือง. วารสารวิจัยรามคำแหง, 11(1), 31-47.

กุลธิดา สิงห์สี และตระกูล มีชัย. (2555). นักการเมืองท้องถิ่นสตรี กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุฬีวรรณ เติมผลดร .(2559). เยาวชนกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย.กรุงเทพฯ: สำนักการพิมพ์.

ชัยณรงค์ฤทธิ์ วาปีสินและคณะ. (2558). แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีให้มากขึ้นของเทศบาลตำบลท่าพระ : กรณีศึกษา หมู่บ้านหนองโข่ย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ. (2560). แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงในประเทศไทย :วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิฟรีดริช เอแบร์ท.

ถวิลวดี บุรีกุล และรัชวดี แสงหะหมัด. (2559). การเสริมพลังของผู้หญิงในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

ปธาน สุวรรณมงคล. (2560). การปฏิรูปการเมืองภาคพลเมืองในการเมืองการบริหารท้องถิ่นไทย. วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 15(1), 87-103.

ผุสดี ตามไทย. (2551). สตรีกับการเมือง:ความเป็นจริง พื้นที่ทางการเมือง และการขับเคลื่อน. กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพลส.

ภัทรพร หงส์ทอง. (2538). การศึกษาแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยายของทมยันตีระหว่างพุทธศักราช 2506-2534. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มาลี พฤกษ์พงศาวลี. (2551). ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วารุณี ภูริสินสิทธิ์. (2545). สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแห่งศตวรรษที่ 20. กรุงเทพฯ: คบไฟ.

วาไรตี้ประจำสัปดาห์ PTP WEEKLY VARATY. (2561). สตรีกับบทบาทผู้นำทางการเมืองยุคใหม่. (ออนไลน์) (1 ธันวาคม 2561). จาก https://www. ptp.or.th/news/562.

วิภาพรรณ อุปนิสากร. (2559). การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี. ธรรมทรรศน์, 16(3), 51-61.

วุฒิศักดิ์ กะตะศิลา. (2541). บทบาทของหมอลำราตรี ศรีวิไล ผู้บุกเบิกหมอลำซิ่ง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา บัณฑิตวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วุฒิสาร ตันไชย. (2551). ประชาธิปไตยไทย:บางมุมมองที่ถูกละเลย?. วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 4(1),1-34.

สำนักวิชาการ. (2557). บทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยบริการวิจัยของรัฐสภา และ บทบาทของสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

สุกฤตา จินดาพรมและ โชติมา แก้วกรอง. (2556). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภูมิภาคตะวันตก. วารสารการเมืองการปกครอง การจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 3(2), 118-133.

สุจิตต์ ไตรพิทักษ์. (2551). ผู้หญิงถูกแยกส่วนออกไปจากการเมืองและการพัฒนาหรือเปล่า. ใน สตรีกับการเมือง : ความเป็นจริง พื้นที่ทางการเมืองและการขับเคลื่อน. (น. 31-32). กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

สุวิชา เป้าอารีย์. (2558). บทบาทสตรีไทยกับการเมือง. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เอกสารวิชาการ. (2551). สตรีกับการเมือง: ความเป็นจริง พื้นที่ทางการเมือง และการขับเคลื่อน. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

Published
2019-05-21