บรรณาธิการ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา

กองบรรณาธิการ       

รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิวทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ                 มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ โศกค้อ        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติราช พงษ์เฉลียว          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี