วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีขอบเขตและรายละเอียด ดังนี้


วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นปรัชญา ศาสนา ภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม รวมทั้งสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาและขอบเขต วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับตีพิมพ์ประเภท บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ เกี่ยวกับภาษา ศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วาระการตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวาระการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่

o   ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน)

o   ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)

 

รูปแบบการประเมินบทความ

วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะส่งบทความที่เสนอมาเพื่อตีพิมพ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 คน ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของเนื้อหา โดยปกปิดข้อมูลทั้งสองฝ่าย (ผู้เขียนและผู้ตรวจบทความ) (double-blinded)

 

ประวัติของวารสารใบลาน

วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เดิมทีดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาภาษาและวรรณกรรมใบลาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ฉบับแรก พ.ศ.2559 โดยมีรองศาสตราจารย์นพดล จันทร์เพ็ญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติราช พงษ์เฉลียว เป็นบรรณาธิการมาตามลำดับ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างและอนุรักษ์ภูมิปัญญาต่อสังคม กระทั่งในปี 2561 สาขาวิชาภาษาไทย ได้มอบโอนหน้าที่รับผิดชอบให้สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการตั้งแต่ฉบับแรกของปี 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา เป็นบรรณาธิการ จนถึงปัจจุบัน แต่ยังเน้นหลักการเดิม คือ รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ด้านภาษา ศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหลัก และดำเนินการตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)