Current Issue

Vol 4 No 2 (2019): วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2562)

วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดำเนินการมาถึงปีที่ 4    ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาระผลการประเมินวารสารเพื่อรับรองมาตรฐานวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ตามเกณฑ์การประเมินวงรอบ พ.ศ.2563-2567 กองบรรณาธิการจึงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้เป็นไปตามมาตรฐานมากที่สุด

ในฉบับนี้มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งสิ้น 9 บทความ จำแนกตามประเภทบทความมีบทความวิจัย 6 บทความ และบทความวิชาการ 3 บทความ, เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอกทั้งหมด ได้แก่ บทความเรื่อง 1) คำเรียกสีในภาษาเมี่ยน : กรณีศึกษาบ้านห้วยคอกหมู ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2)  ระบบเสียงภาษาไทยถิ่นเหนือ บ้านไม้ตะเคียน ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 3) ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่อง ปู่สอนหลาน 4) การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการรักษาศีลของชาวตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 5) การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 6) The Elements Modifying The Illocutionary Force of Act of Request In Thai and Vietnamese  7) A Study of Chinese Separable Words and the Common Errors Committed by Thai Students: A Case of the Word “Meet” in Chinese 8) แนวทางและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่อย่างมืออาชีพ   และ 9) ศิลปะแนวพุทธ : พัฒนาการที่ลงตัวสู่ความเป็นพุทธศิลป์ไทย

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารใบลานฉบับนี้จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่านที่ได้สละเวลาผลิตผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องทุกบทความ นับเป็นกำลังใจที่กองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น


Bailan Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University was operated until Vol.4 No.2 (July - December 2019), which is currently in the period of evaluation of the journal to certify the journal standards of the Thai Journal Citation Index Center (TCI) according to the evaluation criteria (2020-2024). The editorial team is working to the best of its ability to achieve the highest standards. In this issue, there are 9 articles published, classified by article type, there are 6 research articles and 3 academic articles, all articles from external organizations, including articles 1) Color words in Mien language: case studies of houses Huai Khok Mu, Na Prang Subdistrict, Pong District, Phayao Province 2) Northern Thai dialect sound system Takian wooden house Takian knot 3) Analytical study of the principles of Buddhism that appear in Isan literature on the grandfather Son Lan 4) Study of ways to promote the morality of the people of Samrong Subdistrict, Samrong District, Ubon Ratchathani Province 5) Community development according to the sufficiency economy philosophy of Sufficiency Economy Village, Model of Ban Nong E Trakan Phuet Phon District 6) The Elements Modifying The Illocutionary Force of Act of Request In Thai and Vietnamese 7) A Study of Chinese Separable Words and the Common Errors Committed by Thai Students: A Case of the Word "Meet" in Chinese 8) Guidelines and Techniques Writing research articles for professional publication, and 9) Buddhist art: the perfect development into Thai Buddhist art.

The editorial team hopes that this journal will be useful to those who are interested. In this regard, We would like to thank all the paper authors for taking the time to produce the work published in the journal and thank all the experts for reviewing the quality and accuracy of every article. It encourages the editorial team to develop the journals to get more standard quality.

Published: 2019-12-28

บทความวิจัย

View All Issues